Начало

Счетоводни услуги

Добре дошли в сайта на счетоводна къща „БелФинанс“!

ВАЖНО: Уважаеми клиенти, за ваше улеснение след договаряне счетоводната къща приема онлайн сканирани фактури и документи на електронна поща beloperkinska@abv.bg за осчетоводяване.

Счетоводни услуги, предлагани от нас за  фирми от всички сектори на икономиката!

Клиентите, които използват нашите счетоводни услуги, получават точна, достъпна и разбираема информация за хода на своя бизнес, което осигурява вземането на правилни управленски решения.

Счетоводните услуги, които предоставяме са в съответствие със  Закона за счетоводството, Националните Счетоводни Стандарти и Международните Счетоводни Стандарти. Ние предлагаме пълен пакет от услуги свързани с финансите и счетоводството на фирмата, като можете да бъдете сигурни за коректното и конфиденциално обработване на информацията.  Индивидуалният ни подход към всеки клиент гарантира разработването на бизнес стратегии, съобразени със специфичните дейности на отделните структури на фирмата.

Гарантираме на своите клиенти качествена счетоводна отчетност, съобразена с изискванията на бизнеса и законите при спазване на съответните сроковете за предоставяне на необходимата информация на НАП, НОИ, НСИ и други държавни институции!

Счетоводно обслужване :

 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан
 • Обработка и класиране на счетоводните документи
 • Текущо осчетоводяване на счетоводните документи
 • Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план за дълготрайните активи и начисляване на месечни амортизации
 • Подаване на Дневник за покупките, Дневник за продажбите и Справка – Деклариция по Закона за данък върху добавената стойност
 • Изготвяне на счетоводни справки
 • Обработка на банкови извлечения
 • Обработка на касови документи
 • Обработка на документи за командировка
 • Изготвяне на платежни нареждания за данъчни и осигурителни задължения на фирмата
 • Следене на срокове за подаване на декларации и плащане на задължения
 • Подготовка на данъчни справки и уведомления
 • Представяне пред органите пред НАП и НОИ
 • Счетоводни и трудово-правни консултации
 • Изготвяне на месечни справки за финансовото състояние на фирмата
 • Изготвяне на баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал по Националните счетоводни стандарти
 • Изготвяне на отчет за финансовото състояние, отчет за всеобхватния доход, отчет за паричните потоци, отчет за промените на  собствения капитал по Международните счетоводни стандарти

Счетоводни услуги БелФинанс

Полезни връзки 

Законодателство от сайта на НАП