Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. и ЗМ – TiTA

Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. и ЗМ

28 септември, 2018

В ДВ, бр. 80 от 28. 09. 2018 г. са обнародвани:

 

Промени в Наредба № Н-18 от 13.12.2006г
Наредбата е вече с ново допълнено заглавиеНаредба № Н-18 от 13 декември 2006г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.
Въведени са редици промени в нормативната уредба, които могат да бъдат систематизирани в следните основни групи:
  1. промени, свързани слицата, извършващи продажби/зареждания на течни горива;
  2. промени, свързани с реда за извършване на сторно операции;
  3. въвеждане на изисквания към софтуерите за управление на продажбите в търговски обекти, както и към лица – производители/разпространители и потребители на такива софтуери;
  4. промени, свързани с лицата, които извършват продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин;
  5. промени, касаещи лицата, извършващи сервизно обслужване и ремонт на ФУ/ИАСУТД, както и
  6. други промени.
С преходни разпоредби са въведени сроковете, за съобразяване с новите изисквани, а именно:

–   Лицата по чл. 3, с изключение на лицата, използващи ЕСФП и ИАСУТД, които са регистрирани по ЗДДС, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срока до 31 март 2019 г. (ал. 1)

–   Лицата, регистриращи и отчитащи продажбите с ИАСУТД, привеждат дейността си с изискванията на тази наредба в срок до 31 декември 2019 г.  (ал. 2)
–   Всички други лица по чл. 3, непопадащи в ал. 1 и 2, привеждат дейността си в съответствие с тази наредба в срок до 30 юни 2019 г. (ал. 3)
–   При изпитване на ЕСФП за съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 2006 г. всички средства за измерване от одобрен тип или с оценено съответствие, които са били изпитвани за работа в състава на ЕСФП, одобрена по стария ред, подлежат на вписване в приложението към новото свидетелство (приложение № 7 към чл. 11, ал. 6).
–   Лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 30 юни 2019 г., с изключение на лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на ИАСУТД, които привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 декември 2019 г. (ал. 1).
–   Всички издадени удостоверения за регистрация на сервизни фирми се считат за валидни до 30 юни 2019 г., с изключение на удостоверения за регистрация на сервизни фирми на ИАСУТД, които са валидни до 31 декември 2019 г. (ал. 2).
–   § 27 (глава седма „б“ с чл.52б–52ж относно изискванията към прозводителите /разпространителите на софтуер за управление на продажби в търговския обект) е в сила от 1 декември 2018 г. (ал. 1)
–   Производител/разпространител може да разпространява софтуер, който не отговаря на изискванията, съгласно приложение № 29 в срок до 31 март 2019 г. (ал. 2)
–   Лицата по чл. 3, които са регистрирани по ЗДДС и използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на § 28 (глава седма „в“ с чл.52з–52л) в срок  до 31 март 2019 г. Тези лица подават информацията съгласно приложение № 33 в срок до 31 май 2019 г. (ал. 1).
–   Лицата по чл. 3, които не са регистрирани по ЗДДС и използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на § 28 (глава седма „в“ с чл.52з–52л) в срок до 30 юни 2019 г. Тези лица подават информацията съгласно приложение № 33 в срок до 31 август 2019 г. (ал. 2)
– За лица по чл. 3, които започват дейността си след влизане в сила на § 28 (глава седма „в“ с чл.52з–52л), се допуска да извършват регистриране и отчитане на продажби по досегашния ред до изтичане на сроковете по ал. 1 и 2. (ал. 3).
 
–   § 29 (глава седма „г“ с чл.52м и 52н относно изискванията лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин)  влиза в сила 3 месеца след обнародването на наредбата , т.е. от 29  декември 2018 г. (ал. 1).
–   Лицата, които осъществяват търговска дейност чрез електронен магазин към датата на влизане в сила на § 29, подават информацията в тримесечен срок от влизане в сила на § 29. (ал. 2).
 

–   Възможността данните от електронния документ за доставка и електронния документ за получаване да се подават по електронен път и през програмен интерфейс в XML формат с квалифициран електронен подпис, като НАП предоставя валидиращи XML схеми на заинтересованите лица (чл. 59б, ал. 1, изречение второ)  влиза в сила от 1 ноември 2018 г.

Виж Мотивите за направените промени.
За абонатите на списанието – очаквайте коментар на промените в Наредба № Н-18 от 13.12.2006г в рамките на 10 дни.
Промени в ЗМ
С § 30 от ПЗР на ЗИД ЗП е изменена разпоредбата на  чл. 15, ал. 2, т. 15 от ЗМ като думите „пътните и винетните такси“ се заменят с „пътните такси по чл. 10 от Закона за пътищата“.
Целта на промяната е да се синхронизират разпоредбите на ЗМ с промените в начина на заплащане на ползването на пътната инфраструктура, регламентиран с промените в ЗП.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.