Услуги

Счетоводни услуги:

 • Абонаментно обслужване, включващо месечно осчетоводяване на издадени и получени фактури, касови документи, банкови извлечения, заплати, амортизации, завеждане на ДМА, водене на склад и др., получени до 5-то число на месеца следващ отчетния
 • Изготвяне на дневници за покупки и продажби, СД, ВОП, ВОД, VIES, съгласно ЗДДС и подаването им към НАП с електронен подпис в срок
 • Попълване и подаване на Интрастат декларации
 • Изготвяне на платежни документи и електронно банкиране при предоставен достъп от страна на клиента
 • Изготвяне и подаване на документи по ЗКПО и ЗДДФЛ към НАП с електронен подпис
 • Изготвяне на междинни финансови отчети, счетоводни справки за вземания  и задължения и др.
 • Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО, Годишна данъчна декларация, Годишен отчет за дейността за НСИ
 • Изготвяне на консолидирани финансови отчети на група от предприятия

ТРЗ услуги:

 • Изготвяне и подаване на необходимите документи при назначаване и освобождаване на персонал по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол, допълнителни договори.
 • Начисляване  на месечни възнаграждения, изготвяне на разплащателни ведомости, фишове, платежни нареждания и др.
 • Изготвяне и подаване на декларации образец 1 и 6 към НАП при спазване на законовите срокове

Административни услуги:

 • набиране на текстове
 • създаване на таблици, графици, диаграми, презентации и др.
 • принтиране, сканиране и копиране на документи
 • попълване на формуляри

 

Забележка: Изброените услуги са примерни и не изчерпват всички действия.